SPALINK
Projectes nacional
Durada del projecte: 
nov. 2014 a nov. 2016

Vivim en un món heterogeni: fins i tot els hàbitats més uniformes presenten variabilitat ambiental. Aquesta heterogeneïtat comporta canvis en la composició de les comunitats a nivell local, que a més es veuen afectades per factors com les pertorbacions, la capacitat dispersiva i les interaccions entre espècies. 

Introducció

D'aquesta manera, fins i tot en ambients similars, esperem trobar comunitats diferents. Aquestes diferències poden tenir conseqüències importants no només en la identitat i la intensitat de les interaccions (és a dir, en l'estructura de les xarxes d'interaccions) sinó també en el funcionament de l'ecosistema. Tot i això, gairebé no existeix informació sobre la variabilitat espacial en xarxes mutualistes.

La relació entre la composició específica de les comunitats i l'estructura de les xarxes mutualistes es complica per què una determinada espècie pot comportar-se de diferent manera segons l'ambient o la comunitat en què es trobi. De totes les interaccions possibles de la meta-xarxa només algunes acaben realitzant-se a nivell local. Per tot això, la relació entre la composició específica d'una comunitat i la composició de les seves interaccions pot ser complexa.

L'objectiu d'aquest projecte és analitzar la relació entre l'heterogeneïtat espacial, l'estructura específica de la comunitat, l'estructura de la xarxa d'interaccions i la funcionalitat ecològica. Per a això, aprofitarem l'heterogeneïtat natural en comunitats de plantes-pol•linitzadors a nivell d'hàbitat i manipularem l'estructura d'algunes comunitats naturals. En la primera part del projecte, estudiarem la variació espacial a nivell d'hàbitat en les comunitats de plantes i pol•linitzadors i en l'estructura de les xarxes mutualistes en diferents parcel•les distribuïdes en un extens matoll mediterrani. A més pretenem avaluar les conseqüències d'aquesta variació espacial sobre la funció ecològica de pol•linització. A la segona part del projecte, mesurarem la resposta de les xarxes planta-pol•linitzador a canvis experimentals en l'estructura de les comunitats. Mitjançant un experiment replicat introduirem dues espècies de plantes en les comunitats focals i mesurarem els efectes d'aquests canvis tant en la redistribució de les interaccions,  com en la pol•linització de les plantes.

  • Heterogeneïtat espacial en comunitats planta-pol.linitzador