Definició i aplicació d'estàndards d'organització de la informació

El CREAF implementa i posa a prova els estàndards ISO19xxx i els integra dins del seu model general de metadades, incloent especial atenció en aspectes encara no contemplats en els estàndards, com poden ser conceptes propis de teledetecció, de la descripció de la base de dades relacional o el suport multiidiomàtic.

Al CREAF s'ha implementat un model per descriure metadades per a cada nivell jeràrquic (capa, conjunt de capes, entitat o fins i tot atribut). Aquest model considera la possibilitat d'establir relacions entre alguns d'aquests nivells jeràrquics de manera que els nivells inferiors (com una capa) puguin heretar algunes metadades del nivell superior (com una sèrie), reduint-ne sensiblement la duplicació d'informació i augmentant-ne la consistència