Anàlisi SIG, modelització i anàlisi del terreny

Dins dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), l'anàlisi correspon al conjunt de metodologies o processos d'extracció o creació de nova informació a partir de l'examen, modelització o interpretació d'informació ja existent. 

Els principals objectius poden ser una millor comprensió de la informació, l'establiment de determinades relacions i modelitzacions entre variables georeferenciades i l'ajuda per avaluar i predir nous escenaris. 

Anàlisi SIG

  • Procediments d'àlgebra de mapes

  • Superposició de capes

  • Anàlisi multicriteri

  • Relacions de proximitat

  • Transferència d'atributs

  • Interpolacions espacials

  • Correlacions i autocorrelacions

  • Propagació d'errors

Anàlisi del terreny

L'Anàlisi del terreny comprèn de forma específica l'estudi derivat a partir de la informació altimètrica, sigui directament (relleu, pendents, orientacions) o amb interacció amb altres variables com ara els models climàtics.

Al CREAF s'han desenvolupat models propis en alguns d'aquests àmbits, inicialment com a eines molt especialitzades en el marc d'una tesi o d'un projecte R+D, com poden ser un model de correcció radiomètrica per imatges de teledetecció o una metodologia híbrida de regressió múltiple i interpolació espacial, per posteriorment completar-les en la seva incorporació al SIG MiraMon. També cal destacar que l'estudi de les imprecisions en mesures d'àrea i distància en determinades projeccions cartogràfiques han donat lloc a l'aportació de solucions d'un elevat rigor geodèsic que també han estat implementades en les eines del SIG MiraMon corresponents.