wildE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2023 a des. 2026

L’objectiu de WildE és desenvolupar els coneixements necessaris per a una “renaturalització climàticament intel·ligent “ a Europa, com a solució basada en la natura que estimuli la capacitat natural dels ecosistemes europeus per a la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació i el suport a la biodiversitat. 

Introducció

La Unió Europea té com a objectiu reduir les emissions netes de carboni en un 55% l'any 2030 i esdevenir climàticament neutre l'any 2050. Aquests objectius només es podran assolir si augmenta l'emmagatzematge de carboni en els ecosistemes terrestres, preferiblement alhora que es fomenten altres co-beneficis com la conservació de la biodiversitat, l'adaptació al canvi climàtic i la salvaguarda socioeconòmica i cultural. Tant l'IPCC com l'IPBES han posat èmfasi en el gran potencial de la restauració d'ecosistemes aplicant “solucions basades en la natura” (NbS: Nature based Solutions) per afrontar aqurest repte.

En aquest context, wildE vol promoure la "renaturalització climàticament intel·ligent"  (climate-smart rewilding) com un enfocament innovador de restauració per crear beneficis climàtics alhora que atendre altres necessitats socioambientals. El projecte reuneix un equip multidisciplinari d'experts europeus per a desenvolupar un programa de recerca i innovació que abordi el nexe clima-biodiversitat en estreta associació amb la dimensió socioeconòmica de la restauració a gran escala. L'equip també projectarà futurs escenaris de canvis en el usos del sol i canvi climàtic per avaluar el potencial de la renaturalització a Europa.

El objectius específics de wildE inclouen: (i) generar dades comparatives exhaustives sobre les tendències i els resultats de la renaturalització a Europa, (ii) quantificar els beneficis socials, econòmics i ambientals nets, les sinergies i els compromisos relacionats amb la renturalització i enfront altres usos del sol alternatius; (iii) desenvolupar projeccions avançades sobre l'ús del sòl i els escenaris climàtics futurs a Europoa; i (iv) desenvolupar directrius de gestió i suport a la presa de decisions que permetin als responsables polítics, els gestors de la conservació, i el sector privat construir conjuntament estratègies de renaturalització climàticament intel·ligent com a NbS eficaces per complir els objectius de la UE en matèria de clima i biodiversitat.