DEMO
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
oct. 2017 a març 2018

En aquest projecte volem demostrar que la utilització de poblacions autòctones d’Osmia cornuta és una bona opció per a millorar la pol·linització de diversos fruiters a la zona fructícola de Lleida.

Introducció

Osmia cornuta és una abella solitària autòctona, present a gran part del territori català. En algunes comarques se la coneix amb el nom popular de “primavera” a causa del seu vol primerenc o “abella de forat” perquè nidifica en petites cavitats. Estudis previs realitzats pel nostre grup han demostrat l'eficàcia d'aquesta espècie en camps de ametller, cirerer, pomera i perera i han desenvolupat mètodes de cria i gestió de les seves poblacions. Més recentment hem dectectat poblacions naturals d'aquesta abella a les zones fructícoles de Lleida i Girona.

En aquest projecte volem demostrar que la utilització de poblacions autòctones d’Osmia cornuta és una bona opció per a millorar la pol·linització de diversos fruiters a la zona fructícola de Lleida. Ens plantegem tres objectius

  1. Demostrar en condicions reals (camps comercials gestionats pel productor) que la utilització de poblacions d’Osmia cornuta incrementa la producció de les explotacions d’ametller, cirerer i perera.
  2. Demostrar que és possible multiplicar les poblacions d’òsmia en aquests camps i per tant assegurar la sostenibilitat d’aquest recurs.
  3. Transferir al sector fructícola català els coneixements necessaris per la utilització d’aquesta espècie d’abella en la pol·linització de fruiters.