ERA-PLANET. GEO-Essential
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2017 a ag. 2020

El projecte GEOEssential adreça la necessitat de comptar amb fonts de dades i informació fiables per tal de monitorejar les condicions ambientals amb la voluntat d'influir en objectius polítics. El projecte demostrarà la viabilitat de les Variables Essencials (EV) a través de les àrees de beneficis socials (SBA) del GEO.

Introducció

Crearà fluxos de treball transversals per avaluar, predir i controlar els recursos naturals per tal d'informar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDG) a través de l'Observació de la Terra (EO). S'analitzaran les estructures i plataformes existents per tal d'identificar importants llacunes i sinergies per abordar les necessitats de la política ambiental en l'agricultura, el sòl, l'aigua, la biodiversitat, l'energia, la llum i les matèries primeres. Les solucions per a millores es proporcionaran en cooperació amb els programes GEO i Copernicus.

GEOEssential crearà una "infrastructura de base de coneixement" (Knowledge Base) per facilitar la recopilació i la formalització del coneixement (és a dir, les necessitats dels usuaris, el descobriment de buits i recomanacions per solucionar aquestes mancances, documents de millors pràctiques, etc.) derivades de la Xarxa Europea de Xarxes d'Observació de la Terra, ENEON i d'altres iniciatives i programes importants d'Observacions de la Terra a nivell nacional i europeu.