Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora.

Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora.

Alcañiz JM, Comellas L, Pujolà M (1996) Manual de restauració d'activitats extractives amb fangs de depuradora. Recuperació de terrenys marginals. Junta de Sanejament, Barcelona, 69 pp.

Tipus: 
Books
Any de publicació: 
1 996