La recerca, el seguiment i l’observació són la nostra eina per generar coneixement i informació mediambientals. Utilitzem els models de canvi ambiental i el desenvolupament d'escenaris per entendre i donar suport als processos de presa de decisions.

El CREAF col·labora en programes marc de gestió ambiental i prova sistemes i pràctiques innovadores que faciliten la cooperació local, nacional i internacional en aquest àmbit.

Oferim una àmplia gamma de productes i serveis a mida d'entitats, empreses o administracions que realitzen activitats relacionades amb el medi ambient. 

Serveis de gestió forestal

El CREAF ofereix serveis i eines de gestió forestal destinades a valorar els recursos dels boscos, planificar l'ús de la biomassa de manera sostenible, conèixer el potencial de regeneració després d’un incendi, o assajar estratègies de gestió adaptades al canvi global.

Durant els últims anys, varis projectes emblemàtics han fet palesa l'expertesa i la qualitat dels serveis que ofereix el CREAF en aquest camp.

 • Disseny d'inventaris forestals
 • Xarxes de seguiment ecològic
 • Estudis de riscos i impactes en àrees forestals
 • Eines de suport al gestors forestals
 • Laboratorio Forestal Català

Serveis d’ordenació del territori

Molts dels productes i serveis que ofereix el CREAF són eines que ajuden a fer una ordenació del territori ben planificada i adaptada als requeriments i a les limitacions socials, econòmiques i ambientals del nostre temps i el nostre entorn. Des del CREAF podem dur a terme anàlisis completes del territori mitjançant bases de dades ambientals, teledetecció, ús de SIG, fotografia aèria i bases de dades cartogràfiques.

 • Anàlisi ambiental i del territori
 • Plans estratègics i assessorament
 • Cartografia Temàtica Digital
 • Sistemes d'Informació Ambiental (SIA)
 • Estudis de riscos ambientals

Serveis de gestió sostenible de l'aigua

Nombroses projeccions apunten que la Mediterrània serà una de les regions del planeta més vulnerables al canvi ambiental global. Aquest fenomen afectarà la disponibilitat d’aigua i en conseqüència el funcionament dels ecosistemes naturals o l’agricultura, les masses d’aigua i les activitats socials i econòmiques.

Al CREAF col·laborem en el disseny de mesures d’adaptació a la manca d’aigua, la valoració dels impactes del canvi climàtic en els recursos hídrics, l'estudi del cicle de l’aigua a través d’imatges de satèl·lit i a fer controls de la qualitat de l’aigua de conques hidrològiques.

 • Aigua i canvi global
 • Aigües residuals
 • Estudis del cicle de l’aigua per teledetecció
 • Qualitat de l’aigua i control ambiental

Serveis de protecció i rehabilitació de sòls

Al CREAF tenim una llarga experiència en la protecció i la rehabilitació de sòls degradats i en la reutilització de fangs de depuradora per restaurar els terrenys afectats per activitats extractives. A partir d'aquesta experiència hem elaborat protocols que ajuden a optimitzar el procés de restauració.

Els nostres serveis van dirigits a gent vinculada a la restauració d’espais afectats per la mineria, la gestió del territori, l’agricultura, la gestió de plantes de residus, i tècnics i tècniques de l'Administració dedicades a la protecció dels sòls.

 • Avaluació de sòls contaminats
 • Avaluació del risc de contaminants
 • Restauració de pedreres i altres espais degradats
 • Valorització de residus orgànics com a esmenes edàfica

Serveis de gestió d'incendis forestals

El CREAF col·labora amb diferents entitats en la prevenció del foc al bosc, proposant i assajant mesures de gestió forestal per reduir el risc i l'impacte dels grans incendis, i elaborant coneixement i cartografia per millorar la capacitat predictiva del risc d'incendi.

Al CREAF tenim molta experiència en col·laborar amb diferents entitats per planificar la gestió de zones cremades. Els objectius d'aquesta gestió sovint són reduir de manera immediata el nou risc d'incendi (ja que el matollar que hi creix sol ser especialment procliu al foc) i millorar la capacitat de recuperació de l'hàbitat.

 • Prevenció i gestió d'incendis forestals
 • Riscos i impactes del foc
 • Gestió de zones cremades

Serveis d'adaptació al canvi global

El canvi global és un fenomen complex que està canviant els nostres sistemes naturals. A més del conegut canvi climàtic, el canvi global inclou també el canvi d’usos del sòl i la fragmentació del paisatge, l’augment de la concentració de CO2 a l’atmosfera i les invasions biològiques, entre altres. La comunitat científica treballa per esbrinar quines són les conseqüències de tots aquests canvis sobre els ecosistemes.

Al CREAF oferim el nostre coneixement per gestionar els espais i recursos naturals fent front al procés de canvi global que pateix el planeta. Entre altres serveis, valorem la capacitat dels boscos per actuar com a embornals de carboni, proposem mesures per reduir els impactes del canvi climàtic i estudiem els cicles de nutrients i la seva disponibilitat.

 • Processos d'adaptació en l'ús de l'aigua i instruments per a una gestió sostenible de l’aigua.
 • Processos d'adaptació en la gestió dels ecosistemes i instruments per a una gestió sostenible de la biodiversitat.
 • Processos d'adaptació en la gestió forestal i instruments per a una gestió sostenible dels boscos.

Serveis de conservació de la biodiversitat

Al CREAF fem estudis sobre funcionament dels ecosistemes i el paper que hi juguen tant les espècies, les poblacions i les comunitats d'organismes, com els condicionaments ambientals. Aquests estudis són vitals per gestionar i conservar la nostra biodiversitat.

Els nostres serveis van adreçats a persones expertes en gestió d'espais protegits i dels recursos biològics, a departaments de medi ambient de grans empreses, o a personal d’institucions acadèmiques i de recerca en l'àmbit de l'ecologia, la biologia ambiental i el medi ambient.

 • Xarxes de seguiment de biodiversitat
 • Biodiversitat i canvi global
 • Estudis de riscos i impactes sobre la biodiversitat
 • Paisatge i biodiversitat
 • Seguiment d’espècies

Serveis en SIG i Teledetecció

Un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) és una eina científica i tecnològica en forma d'aplicació informàtica que permet la generació i el maneig de mapes digitals temàtics i topogràfics, fotografies aèries, imatges de satèl·lit, models digitals del terreny, grans bases de dades i també la connexió amb sistemes GPS. És una eina imprescindible per a la presa de decisions tenint en compte aspectes de dinàmica territorial, com el creixement urbanístic, els incendis forestals i altres riscos, etc..

Des de finals de 1994 s'ha desenvolupat el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) MiraMon. Entre les seves característiques destaquen l'elevat ventall d'aplicacions, el rigor científic en la implementació i la facilitat d'ús. Això l'ha convertit en l'eina d'ús habitual en la recerca, gestió i planificació territorial de nombroses institucions públiques, universitats i empreses del sector. Totes aquestes potencialitats fan del MiraMon un extraordinari instrument en àmbits molt diversos de la recerca, la planificació i la gestió territorials.

 

 • Anàlisi SIG, modelització i anàlisi del terreny
 • Definició i aplicació d'estàndards d'organització de la informació
 • Implantació de projectes SIG
 • Sistema d'informació geogràfica MiraMon
 • Teledetecció