BESOS_2017
Projectes regional
Durada del projecte: 
jun 2017 a des. 2017

Dins l’Avaluació de l’estat de Qualitat dels Sistemes Fluvials de la Conca del Besòs (1997-2017) coordinada pel consorci del Besòs-Tordera, el present projecte pretén actualitzar la cartografia de cobertes i hàbitats i analitzar-ne els seus canvis respecte de la situació inicial de 1997, quan es va fer el primer estudi.

Introducció

Els sistemes naturals de la conca del Besòs han experimentat de ben segur una millora general del seu estat a les darreres dues dècades, com a conseqüència de les diverses actuacions dutes a terme a la seva conca. Amb tot, però, no existeix cap compilació prou recent i completa –que inclogui els indicadors de qualitat ambiental bàsics i els principals components de la biodiversitat– de l’estat d’aquests sistemes naturals que permeti valorar aquesta millora. El 1999, el Consorci publicà l’Estudi de la Biodiversitat de la Conca del Besòs, que va fer una primera radiografia dels sistemes naturals de la conca just a l’inici de les grans actuacions de millora.

D’ençà el 1999, el país s’ha dotat de cartografia i bases de dades de biodiversitat molt més completes i georeferenciades que permeten una actualització i una millora en el coneixement de l’estat de la biodiversitat de la conca del Besòs. Entre aquestes bases destaca el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) coordinat pel CREAF i la Cartografia dels Hàbitats de Catalunya (CHC) de la conca del Besòs desenvolupada pel Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la UB.

De nou, aquests mapes han quedat desfasats ja que les darreres versions disponibles daten de 2007-2009. En el cas de la CHC, existeixen mapes més recents (2010) que cobreixen tot Catalunya però a una escala molt grollera (1:25000). 

Dins l’Avaluació de l’estat de Qualitat dels Sistemes Fluvials de la Conca del Besòs (1997-2017) coordinada pel Consorci del Besòs-Tordera, es proposa actualitzar aquesta cartografia i analitzar-ne els seus canvis respecte de la situació de partida.