La recerca i gestió ambientals estan lligades a les dades que obtenim de l’entorn natural i social. El seu caràcter multidisciplinari, en especial quan abordem la interacció entre l’entorn natural i la societat,  fa que aquestes dades siguin sovint molt complexes. D’altra banda, d’uns anys ençà, la capacitat de recol·lecció de dades, i per tant, el seu volum, ha anat augmentant de forma exponencial. Hem passat d’utilitzar les notes i quaderns de camp que llavors transformàvem en simples fulls de càlcul, a l’obtenció automàtica de dades via sensors, drons, satèl·lits o via ciència ciutadana. Sovint, les dades recopilades tenen un component espacial o temporal que n’augmenta encara més la seva complexitat i volum, fins al punt de provocar l’aparició de noves àrees de coneixement com el ‘Big Data’.

Aquest canvi de paradigma ha anat lligat estretament amb els avenços en la informàtica i  les telecomunicacions. Gràcies a aquests avenços, avui dia podem dissenyar i desenvolupar sistemes d’informació ambiental que ens ajudin a organitzar i emmagatzemar dades i a respondre qüestions sobre el funcionament i gestió dels ecosistemes. Aquestes eines o serveis d’informació representen una línia important de recerca per al CREAF ja que actuen de forma sinèrgica amb la resta de línies de recerca bàsiques i aplicades del centre.

  • Arquitectura de la informació: Dissenyem l’ estructura de la informació i ho implementem en bases de dades
  • Desenvolupament d’aplicacions: Fem anàlisi de requeriments, disseny i desenvolupament d’aplicacions informàtiques, tan d’escriptori, web com de dispositius mòbils.
  • Plataformes interactives: Coordinem la creació de plataformes interactives de ciència ciutadana, de gestió ambiental i de salut pública
  • Estàndards internacionals: Apliquem els estàndards internacionals sobre la informació ambiental, en especial sobre biodiversitat
  • Codi obert: Utilitzem un llenguatges i eines de codi obert

Responsables de la línia