La teledetecció ens dóna una font d’informació continuada i constant sobre la Terra, i per altra banda els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són un mètode per tractar totes aquestes  dades geogràfiques. La unió d’ambdues disciplines han permès analitzar el territori a escales molt grans i, alhora, cada cop més detallades, conèixer de forma molt acurada  moltes variables del nostre planeta i ajudar-nos a entendre millor el seu funcionament.  Aquestes anàlisis resulten fonamentals per prendre decisions sobre la gestió sostenible dels recursos naturals, dissenyar les xarxes d'espais protegits i fer front a les amenaces del canvi global.

La informació geogràfica, en sentit ampli, no seria tan útil si no fos pel coneixement de la precisió en la mesura, la documentació de la seva qualitat i el  tractament dels errors que se’n deriven. I és en aquest punt, on la línia de mètodes i aplicacions en teledetecció i SIG del CREAF, desenvolupada pel Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica, GRUMETS, hi té la seva màxima expertesa i preocupació.

  • Qualitat i la incertesa de les dades: Estudiem la distribució espacial de la incertesa en mapes categòrics, fem aproximacions a la visualització de la incertesa com a eina de suport per a la presa de decisions, incorporem paràmetres de qualitat en la documentació de les metadades.
  • Estàndards internacionals: Contribuïm en el camp de la cartografia a Internet i geoserveis distribuïts de la mà de l’OGC i també participem i implementem estàndards internacionals de dades geogràfiques (ISO).
  • Processament avançat d'imatges: Fem computació paral·lelitzada i processament massiu de dades en l’era del BigData.
  • Estudis teòrics i metodològics en SIG: Fem recerca en l’àmbit de la interpolació de dades, necessitat de càlculs geodèsics per a eines SIG, estudis de transformacions de dàtum i les seves implicacions.
  • Aproximacions aplicades en SIG i Teledetecció: Hem elaborat mapes de cobertes del sòl, i estudiem la dinàmica i l’ecologia del paisatge, incloent canvi global.

Responsables de la línia