FORGENIUS
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
gen. 2021

El Programa Europeu de Recursos Genètics Forestals (EUFORGEN), fundat el 1994, és una xarxa continental de col·leccions de recursos forestals in situ (http://portal.eufgis.org/), anomenades Unitats de Conservació Genètica (GCU). L'objectiu d'FORGENIUS és augmentar la quantitat i la qualitat de les dades en el sistema d'informació de les GCU utilitzant múltiples descriptors de genòmica, fenotipat, teledetecció i models predictius, i fer que les dades i les eines analítiques estiguin disponibles en estàndards harmonitzats i d'utilitat operativa com a servei per a usuaris en els camps de la conservació, la millora i el maneig forestal.

Introducció

FORGENIUS caracteritzarà la col·lecció completa de GCU i establirà estàndards per a altres programes de recursos genètic in situ (forestals), a la UE i més enllà.

Accions de el projecte

Per a això, FORGENIUS:

  1. avaluarà la diversitat genètica, fenotípica i ambiental, així com la resiliència de les GCU davant del canvi climàtic;
  2. proporcionarà evidència científica per recolzar les decisions de gestió que promouen la resiliència i adaptabilitat de les CGU;
  3. caracteritzarà les UGC i els seus recursos genètics per identificar germoplasma d'alta qualitat per a ús en plantacions forestals i programes demillora genètica;
  4. crearà serveis innovadors de modelització i accessibilitat de dades per als usuaris dins i fora de les comunitats de conservació dels recursos genètics forestals.