EXOAQUA
Projectes regional
Durada del projecte: 
gen. 2018 a des. 2018

Aquest projecte desenvolupa un seguit de tasques SIG centrades en: (i) la millora de l’arquitectura d'EXOAQUA (estructura de la base de dades i portal web); (ii) la integració i connexió de les de la base de dades d'EXOAQUA i EXOCAT. 

Introducció

Les invasions biològiques generen impactes especialment importants al medi aquàtic; només cal pensar en l’impacte tant ecològic com econòmic d’espècies com el jacint d’aigua (Eichhornia crassipes), el musclo zebrat (Dreissenia polymorpha) o el cranc americà (Procambarus clarkii). Entre els anys 2008 i 2010, l’Agència catalana de l’Aigua (ACA) i el CREAF van posar a punt EXOAQUA, el Sistema d’Informació de les Espècies Exòtiques dels Ecosistemes Aquàtics de Catalunya que recull la informació disponible per a aquestes espècies com a base per a la seva gestió en el context de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA). Tanmateix, la informació actualment disponible a EXOAQUA és relativament antiga i la seva actualització per part dels tècnics de l’ACA comporta dificultats tècniques notables. D’altra banda, durant els darrers anys el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya i el CREAF han desenvolupat EXOCAT, un sistema d’informació que recull les dades bibliogràfiques i cartogràfiques disponibles per a totes les espècies exòtiques de Catalunya, incloses les del medi aquàtic. EXOCAT ha de convertir-se en la base de dades de referència per a desplegar la Xarxa d’Alerta de les Invasions Biològiques a Catalunya. 

En conseqüència, cal fer un esforç per homogeneïtzar ambdues bases de dades i actualitzar EXOAQUA amb la informació més recent d’EXOCAT. Per tal d’assolir aquest objectiu, el projecte duu a terme un conjunt de tasques:  

  1. Revisió de l’arquitectura d'EXOAQUA i adaptació a EXOCAT. Això inclou una revisió de les diverses taules i relacions i la posada a punt de formularis d’entrada de dades específics per als tècnics en gestió del medi de l’ACA. També inclou la integració i desplegament d'EXOAQUA als sistemes corporatius de l’ACA. 
  2. Adopció dels tesaurus d’EXOCAT pel que fa a la nomenclatura i característiques de les espècies. Es considera que EXOCAT conté els tesaurus més elaborats i complets sobre la informació de les espècies, tot i que caldrà completar-los amb les dades d’espècies només presents a EXOAQUA.
  3. Connexió d'EXOAQUA i EXOCAT. Un cop adoptats els canvis d’arquitectura proposats, es farà efectiva la connexió dinàmica entre ambdues bases de dades. Inicialment aquesta connexió es centrarà en els tesaurus (que residiran a EXOCAT), i en una segona fase es realitzarà la connexió de les bases de dades amb les localitats geogràfiques.