Pla estratègic

El Pla Estratègic del CREAF pel període 2014-2017 és, com el seu precedent, una eina de gestió que ha de permetre definir els reptes de futur del centre i dirigir la seva organització cap els objectius proposats.

Les línies estratègiques que s’hi descriuen pretenen continuar potenciant l’excel·lència en la recerca i millorar la transferència, la formació, l’eficàcia organitzativa i la difusió del coneixement generat.

La primera proposta de Pla Estratègic va ser discutida en vàries reunions específiques del Consell de Direcció i, posteriorment, pel Patronat del CREAF. El present document recull la versió definitiva d’aquest pla, un cop incorporades les esmenes proposades per aquests òrgans de govern del centre. 

>> Pla Estratègic del CREAF 2014-2017