Memòria d'actuació

Les memòries dels programes pressupostaris són els documents que sintetitzen la informació rellevant dels diferents programes, entesa com la cadena de resultats a la qual aquests responen (el problema o necessitat que es vol atendre amb els recursos públics, els objectius que s’estableixen, de quina forma es duen a terme i com se’n mesura l’èxit).

La informació de cada agrupació es presenta precedida d’un doble resum econòmic en el qual es mostra la despesa d’aquella agrupació desglossada, d’una banda, a nivell de programes i, de l’altra, a nivell dels diferents gestors dels programes.

Els resums contenen tres columnes amb la informació de les despeses pressupostades:

  • Total sense consolidar: és el total de la despesa assignada a un programa o gestor (inclou les transferències i aportacions de recursos que es duen a terme entre els gestors d’una mateixa agrupació).
  • Despeses consolidables: és l’import del flux de recursos que es transfereixen entre els diferents gestors (serveis pressupostaris o entitats) d’una mateixa agrupació
  • Total consolidat: és la despesa assignada a un programa o gestor de la qual s’ha deduït el que s’ha anomenat despeses consolidades.

>>  Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

>>  Memòria d'actuació del CREAF (2015)