HRLandCoverCCI
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2018 a set. 2021

Projecte de l'ESA que té  per objectiu principal  estudiar i investigar el paper de la resolució espacial de les Cobertes del Sòl i els seus canvis  en el suport a la investigació de models de clima a escala regional. HR_LandCover_cci té com a objectiu millorar la comprensió de la interacció entre el clima i la cobertura terrestre mentre augmenta la resolució espacial d'un ordre de magnitud (de 300 a 10 a 30 m) respecte al LandCover_cci.

Introducció

En el context de la Iniciativa de Canvi Climàtic (CCI) de l'ESA, la variable climàtica essencial (ECV) d'alta resolució (HR) inclou la descripció i l'anàlisi precisa de la coberta del sòl (LC) i el canvi de LC (LCC) utilitzant dades d'Observació de la Terra (EO) d'elevada resolució espacial (10-30m). De fet, LC té un paper clau en les variables d'energia superficial, aigua i fluxos de carboni. A més, el LCC té un impacte sobre les propietats radiatives (albedo), aerodinàmiques i d'evaporació, l'emmagatzematge de carboni amb diferents efectes sobre la temperatura de la superfície i la precipitació. La comunitat de models climàtics ha tingut en compte aquests factors per modelar correctament el clima de la Terra a escala global utilitzant dades de EO de resolució mitjana (és a dir, 300 m).

No obstant això, la millora de la tecnologia de sensors de Teledetecció assolida durant l'última dècada fa que les dades EO d'elevada resolució espacial estiguin disponibles. Per aquestes raons, HRLandCoverCCI produirà mapes LC i LCC amb alta resolució espacial i investigarà el seu impacte i el paper crucial de la resolució espacial en els models climàtics a escala regional.

En resum, l'objectiu principal de HR_LandCover_cci és estudiar i investigar el paper de la resolució espacial de LC i LCC en el suport a la investigació de models de clima a escala regional. HR_LandCover_cci té com a objectiu millorar la comprensió de la interacció entre el clima i la cobertura terrestre mentre augmenta la resolució espacial d'un ordre de magnitud (de 300 a 10 a 30 m) respecte al LandCover_cci.

El projecte se centrarà principalment en tres zones d'estudi d'Amèrica del Sud, Àfrica Occidental i Sibèria.