El sòl duu a terme funcions ecosistèmiques centrals com són la producció d’aliments i de biomassa, el reciclatge de nutrients o el sosteniment i biodiversitat dels ecosistemes terrestres. El sòl també contribueix a la regulació climàtica via el segrest de carboni en forma de matèria orgànica i redueix les emissions de gasos amb efecte hivernacle com el CO2 o l’N2O. A més, té un paper fonamental en la regulació del cicle hídric gràcies a la retenció d’aigua, en la degradació i immobilització de contaminants que permet la provisió d’aire, sòls i aigües netes, i en el sosteniment de les activitats i construccions humanes.

Per això, el paper del sòl en la producció alimentària i forestal i la regulació del clima són àrees de recerca clau en un context de creixement de la població humana mundial i de canvi en els patrons climàtics i d’usos del territori. La degradació dels sòls com a resultat de d’activitats antròpiques afecta àmplies zones del món i impacta directament sobre les seves funcions, impulsant tant la necessitat de prevenir la degradació mitjançant l’adopció de pràctiques de gestió sostenibles com la millora en les tecnologies de restauració de sòls degradats.

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Qualitat del sòl: Analitzem les propietats edàfiques de tipus físic, químic i biològic.
  • Ecologia del sòl: Avaluem la diversitat taxonòmica i funcional de les xarxes tròfiques formades per vegetals, fauna i microorganismes en ecosistemes forestals, arbustius i agrícoles.
  • Cicles de nutrients: Valorem l’emmagatzematge de C, l’intercanvi gasós sòl-atmosfera i el cicle de nutrients: valorem  especialment N i P, en sòls naturals i en sòls afectats per pertorbacions antròpiques de tipus climàtic i per contaminants.
  • Recuperació de terrenys degradats: Estudiem com crear tecnosòls a partir de substrats minerals de rebuig i residus orgànics. 
  • Sòls contaminats i remediació: Fem un diagnòstic per tal de definir la necessitat i/o la intensitat de les actuacions i la seva eficàcia en el temps.
  • Ecotoxicologia: Avaluem la ecotoxicologia de contaminants i residus a partir de bioassaigs estandarditzats (ISO, OECD) basats en microorganismes, plantes i invertebrats.
  • Residus orgànics: Valoritzem residus orgànics per a la millora de la fertilitat del sòl o per a la seva descontaminació, així com els post-tractaments que en milloren la seva eficiència.
  • Descripció morfològica i d’idoneïtat d’usos: Descrivim la diversitat i gènesi dels sòls d’una determinada zona, i les seves principals limitacions d’ús. 
  • Impactes de serveis ecosistèmics: Avaluem com activitats antròpiques (canvis d’usos, contaminació, canvi climàtic o episodis climàtics extrems) afecten les propietats fisicoquímiques i les xarxes tròfiques del sòl, i en deterioren la provisió de serveis ecosistèmics.

Responsables de la línia