ECOFARMERS
Durada del projecte: 
set. 2021 a ag. 2024

Introducció

S'espera que la crisi climàtica actual i futura tingui un fort impacte en els sistemes agrícoles i forestals, especialment a la regió mediterrània. Per això, és una urgent implementar canvis en les nostres estratègies de gestió per assegurar la seva resiliència i manteniment. La gestió del sòl és un instrument clau per la seva relació directa amb els serveis ecosistèmics (ES), de manera que es pot utilitzar com una eina d'adaptació a les esperades condicions climàtiques més adverses, però també per mitigar-les.

En resum, els agricultors, grangers i propietaris de boscos no són només productors de biomassa (aliments i matèries primeres), sinó veritables administradors d'aquest i d’altres ES mitjançant la seva tria d’opcions de gestió. Un determinat tipus de gestió pot conduir a situacions beneficioses per a tots o bona part dels ES (win-win) en què es promouen simultàniament diversos ES, el que al seu torn pot proporcionar una major adaptació al canvi climàtic. No obstant, els veritables impactes dels canvis de gestió no es poden comprendre completament sense estudis empírics a llarg termini en la diversitat de sistemes agrícoles i forestals potencialment impactats per la crisi climàtica, a causa de la dependència del tipus d'escenari en les interaccions entre els ES mediats pel sòl i a la seva lenta resposta a la gestió.

Objectiu

El projecte té per objectiu identificar gestions adaptatives exitoses davant l'actual crisi climàtica en diferents escenaris agrícoles, de pastura i forestals en base a un criteri de multifuncionalitat basat en cinc serveis ecosistèmics (ES): producció primària, segrest de carboni, emissions de GEH, dinàmica de nutrients i contaminants i biodiversitat edàfica.

El projecte també té com a objectiu refinar els mètodes de mesura de les propietats del sòl utilitzades com a indicadors de ES per evitar biaixos i descobrir interaccions no desitjades entre els ES proporcionats per un determinat tipus de maneig.

Finalment, proposem enfortir la consideració dels ES com a eina per a la presa de decisions en les polítiques ambientals agropecuàries i forestals, així com descobrir les possibilitats de transferència de coneixement científic i tècnic, i d'obtenir aplicacions comercials, noves línies de negoci i llocs de treball d'alguns dels tipus de gestió estudiats, més enllà de la promoció global dels ES que suposen.

Accions

En aquest projecte es seleccionen vuit sistemes productius mediterranis on s’han aplicat gestions experimentals a llarg termini (4 escenaris agrícoles, 1 pasturatge i 3 forestals). A cada escenari, es compara la gestió convencional amb diverses d’innovadores, aplicades de l’orde de dècades. Aquests tractaments comprenen diferents manejos agrícoles (fertilització, esmenes orgàniques o tipus de conreu), maneig forestal (aclarida per disminuir la competència per l'aigua, rehabilitació forestal), o maneig destinat a promoure els beneficis d'altres ES diferents de la producció d'aliments o bestiar (aforestació de terres de cultiu o arbustització de pastures).

Proyecto PID2020-114334RB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033