APIGARRAF
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
des. 2009 a des. 2010

L’objectiu general de l’estudi és mesurar l’efecte de les explotacions apícoles en la  disponibilitat de recursos florals i el seu possible impacte sobre les comunitats i poblacions d’altres insectes pol·linitzadors al Parc Natural del Garraf.

Introducció

Ens proposem els següents objectius específics:
 

  1. Mesurar la densitat de l'abella de la mel (Apis mellifera) al llarg d’un gradient de distàncies progressivament allunyades dels apiaris. 
  2. Mesurar els nivells de recursos florals al llarg d’aquest gradient. 
  3. Mesurar la densitat i la riquesa d’espècies d’altres espècies d’insectes pol·linitzadors al llarg d’aquest gradient.

Amb aquests objectius ens proposem establir si es produeix una disminució dels nivells de pol·len i nèctar i, en cas afirmatiu, fins a quina distància de l’apiari arriba aquest efecte. També ens proposem establir si aquesta disminució coincideix amb canvis en la composició de la comunitat d’insectes pol·linitzadors o en la seva abundància. Aquesta informació és el primer pas necessari per a establir una capacitat de càrrega de ruscos (en funció de la densitat de flors) per sota de la qual la presència d’A. mellifera és compatible amb el manteniment de les comunitats naturals d’insectes pol·linitzadors.

Conclusions

  • impacte potencial de les explotacions apícoles en la disponibilitat de recursos florals