PDU-AMB
Projectes regional
Durada del projecte: 
març 2018 a des. 2018

Aquest projecte te com a objectius bàsics: (i) actualitzar i revisar els indicadors sobre l’estat de conservació de la biodiversitat i la provisió dels diversos serveis ecosistèmics a l’AMB; (ii) actualitzar i refinar l’Índex de Connectivitat Terrestre (ICT), desenvolupat inicialment per al conjunt de Catalunya, per a un àmbit que inclou el conjunt de l’AMB i zones adjacents.

Introducció

La conservació i planificació de la infraestructura verda metropolitana ha esdevingut clau en els darrers anys, per tal d’assegurar la conservació de la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics en entorns tan densament poblats. En conseqüència, cal incloure un desplegament acurat d’aquesta infraestructura verda en les diverses figures i directrius de planificació que s’hi desenvolupin, com és el cas del Pla Director Urbanístic de l’AMB. Aquest desplegament s’ha de basar en informació suficientment consistent, tant pel que fa a la idoneïtat dels indicadors proposats com a la resolució i actualització de la informació cartogràfica disponible.

En el cas de l’AMB, s’han realitzat recentment diversos treballs que avaluen l’estat de conservació de la biodiversitat, les pressions sobre aquesta i la provisió de serveis ecosistèmics per part dels diversos elements de la infraestructura verda. Tanmateix, bona part d’aquestes diagnosis es basen en dades relativament antigues, com ara les disponibles al SITxell per al conjunt de la província. D’altra banda, la seva plasmació cartogràfica pren com a referència la darrera edició (2009) del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC). És evident per tant que cal una revisió i actualització d’aquesta informació si es pretén utilitzar-la en el marc del PDU. En aquest sentit, cal recordar que el CREAF va posar a punt recentment una nova versió del Mapa de Cobertes del Sòl per a l’AMB i àmbit adjacent, a partir d’imatges de l’ICGC de 2015. Aquest mapa proporciona la base cartogràfica més recent i precisa per desplegar la infraestructura verda de l’AMB. 

Amb aquests antecedents, els dos objectius principals del present projecte són:

  1. Actualitzar i revisar sobre el nou MCSC la informació cartogràfica d’un seguit d’indicadors de conservació de la biodiversitat i de provisió de serveis ecosistèmics prèviament desenvolupats: Interès de conservació dels hàbitats; Estocs de Carboni i biomassa; Regulació de contaminants; Regulació hídrica; Aprovisionament d’aliments.
  2. Específicament, actualitzar i refinar l’Índex de Connectivitat Terrestre (ICT), desenvolupat inicialment per al conjunt de Catalunya, per a un àmbit que inclou el conjunt de l’AMB i zones adjacents.