SUSFORAGE
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
jun 2021 a maig 2024

L'objectiu general del projecte SUSFORAGE és determinar tant les oportunitats com les barreres en la transició dels sistemes de producció de farratges basats en monocultiu a sistemes sostenibles mixtes de policultius d’espècies amb pasturatge, a través d'una àmplia gamma de climes -des d'humits a àrids- per desenvolupar models de rendiment adaptats localment en condicions de canvi climàtic a la Mediterrània.

Introducció

En comparació amb els monocultius, els policultius farratgers han mostrat beneficis en termes de béns i serveis ecosistèmics. Així, s'han demostrat: una major productivitat i estabilitat del cultiu, una major qualitat, una menor susceptibilitat a plagues i malalties, una reducció de la demanda de N, així com una disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Pel que fa al sòl, s'ha constatat que les barreges d’espècies augmenten la seva fertilitat juntament amb una major eficiència de l'ús d'aigua i nutrients, per la qual cosa s'espera un efecte positiu en la seva biodiversitat i funcions. No obstant això, aquests beneficis no s'han provat prou en zones vulnerables com el Mediterrani, on les condicions climàtiques són particularment extremes per la seva sequedat i on també hi ha una tendència a la pèrdua de les barreges a favor dels monocultius. També hi ha una manca d'informació sobre els efectes del pasturatge en relació amb la conservació de la fertilitat del sòl en els sistemes policultiu-ramaders, que s'espera que proporcionin un gran nombre de serveis ecosistèmics a les zones rurals, especialment aquelles situades en zones remotes. D'altra banda, malgrat els possibles avantatges tant productius com ambientals, el productor pot trobar-se amb altres tipus de dificultats més relacionades amb la implementació i expansió d'aquests sistemes (per exemple, disponibilitat de llavors, demandes de mercat, etc.). 

Accions

SUSFORAGE proposa la creació de 5 Regions d'Estudi de Cas a través d'un gradient climàtic, on es realitzaran estudis socioecològics i 4 ubicacions experimentals. Cada ubicació inclourà una gamma de proporcions sembrades i monocultius d'espècies de farratge local, amb les quals es desenvoluparan models de proporció òptima per a mescles adaptades a condicions climàtiques específiques. Es mesuraran diversos indicadors ecològics: producció i qualitat de farratge; eficiència en l'ús de l'aigua i el nitrogen; fertilitat del sòl; fluxos d'emissió; l'emmagatzematge de C en el sòl; activitat microbiana, diversitat i funció per fosfolípids (PLFAs), exoenzims i metagenòmica; Estabilitat del sistema. Simultàniament, es realitzaran enquestes i tallers socioecològics multi-actor amb els grups d'interès per a determinar les percepcions locals sobre aquest sistema de cultiu. A partir d'aquestes anàlisis, es poden elaborar recomanacions a nivell general, aplicables a altres regions de la Mediterrània. Combinant metodologies innovadores, podrem respondre sí, a les zones mediterrànies, les policultures són realment una solució per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com els límits i limitacions a la seva distribució generalitzada.

Proyecto PCI2021-121971 financiado por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR