DIBANATURA
Contractes i convenis
Durada del projecte: 
maig 2023 a oct. 2023

Introducció

L'objectiu d'aquest projecte és crear un document exhaustiu que posarà en valor diverses qüestions rellevants relacionades amb l'estat del medi natural a la Xarxa de Parcs Naturals (XPN). El document abordarà els següents punts clau:

  • Estat del medi natural a la XPN: Es proporcionarà una anàlisi detallada de l'estat actual del medi natural a la XPN, destacant els seus valors i característiques distintives.
  • Paper dels parcs de la XPN en la conservació de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics: Es destacarà el paper essencial que juguen els parcs de la XPN en la preservació de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics associats.
  • Pressions sobre els parcs de la XPN: S'identificarà i analitzarà les diferents pressions que afecten els parcs de la XPN, com ara l'activitat humana, els canvis ambientals i altres factors que posen en perill la conservació dels ecosistemes.
  • Buits de coneixement i dificultats en la conservació: Es destacaran els buits de coneixement existents sobre l'estat del medi natural a la XPN i com aquests poden dificultar les tasques de conservació.
  • Esforços per cobrir els buits de coneixement: Es descriuran les iniciatives i els esforços realitzats per identificar i cobrir els buits de coneixement identificats, incloent-hi l'adquisició de nova informació científica i el desenvolupament de projectes de recerca.
  • Propostes per millorar la conservació de la XPN: Es presentaran les propostes formulades per la Diputació de Barcelona (DIBA) per millorar la capacitat de conservació de la XPN, incloent-hi possibles mesures de gestió i accions concretes.

El document final s'elaborarà amb un llenguatge accessible per a una àmplia varietat de perfils de població, incloent-hi els visitants dels parcs, així com persones amb i sense un interès específic en temes ambientals. L'objectiu és proporcionar una informació clara i comprensible per a tots aquells que hagin de prendre decisions polítiques o de gestió que afectin l'estat de conservació de la natura a la XPN.

  • DIBANATURA