RESTOEMYS
Projectes regional
Durada del projecte: 
gen. 2019 a set. 2019

“LandLifeCompany” és una empresa que ha desenvolupat un sistema conegut com a “Cocoon” que augmenta la supervivència dels plançons fins un 90% durant aquest moment crític. Aquesta metodologia, de baix cost i sense efectes nocius per al medi ambient, ha sigut implantada en nombrosos països del món, amb un èxit notable.

Introducció

El canvi climàtic està provocant canvis de temperatura i precipitació a la conca mediterrània, afectant cada vegada de forma més visible a la disponibilitat d’aigua. Aquesta situació suposa problemes per als sectors agrícola, forestal i de jardineria a Catalunya, que progressivament troben més dificultats per realitzar plantacions de secà viables, efectuar reforestacions d’espais degradats o mantenir zones ajardinades sense reg de suport. Un dels principals factors que impedeix l’èxit d’aquestes plantacions sense accés a l’aigua és l'estrès hídric que pateixen els plançons durant el primer eixut estival.

“LandLifeCompany” és una empresa que ha desenvolupat un sistema conegut com a “Cocoon” que augmenta la supervivència dels plançons fins un 90% durant aquest moment crític. Aquesta metodologia, de baix cost i sense efectes nocius per al medi ambient, ha sigut implantada en nombrosos països del món, amb un èxit notable.

El projecte que es presenta a continuació consisteix en la creació d’un itinerari demostratiu, situat a la finca de Can Moragues (Riudarenes, La Selva). Aquest itinerari demostratiu ensenyarà de forma visual, fàcilment accessible i didàctica els beneficis de la metodologia “Cocoon”, mostrant en un recorregut de només 1,4 km de llargada tres de les principals aplicacions d’aquest dispositiu:  restauració de sistemes agro-silvo-pastorals (devesa), restauració ecològica d’espais naturals degradats (bosc de ribera) i establiment de cultius llenyosos extensius de secà (plantació d’oliveres). 

A partir d’un complet programa de difusió orientat als diversos agents del sector forestal, agrícola i de jardineria, que inclourà jornades tècniques i formacions, desenvolupament de tríptics, cartelleria i un vídeo explicatiu del projecte, s’aconseguirà fer una àmplia divulgació d’aquesta metodologia i promoure’n l’ús entre els sectors esmentat.

Conclusions