FUNKY
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2019 a des. 2021

L’objectiu general d’aquest projecte és entendre com l’exposició a barreges de residus de plaguicides afecta a las poblacions de pol·linitzadors de fruiters. 

Introducció

Diversos estudis han documentat declivis de diversitat d’abelles silvestres i pèrdues importants de colònies de l’abella de la mel en diverses parts del món. Encara que les causes d’aquestes pèrdues són múltiples, diverses línies d’evidència apunten als plaguicides como un dels principals factors. Prèviament a la seva aprovació a nivell comercial, els plaguicides es sotmeten a un estricte procés d’avaluació de risc. Per tant, assumint que aquest procés sigui adequat, els incidents d’intoxicació al campo haurien de ser poc freqüents. Durant dels nostres estudis sobre la utilització d’O. cornuta como a pol·linitzador de fruiters hem enregistrat nombrosos casos d’interrupció de l’activitat de recol·lecció i de nidificació després de tractaments agroquímics. Paral·lelament, hem demostrat l’existència d’efectes sinèrgics entre dosis subletals d’insecticides i fungicides en el laboratori. La nostra hipòtesi és que aquests efectes subletals estan causats per combinacions de fungicides aplicats en floració  residus d’insecticides aplicats en prefloració.     

Farem servir l’abella solitària Osmia cornuta com espècie model. Tenim els següents objectius específics: 1) Documentar els nivells de multiresidus de plaguicides en el pol·len i el nèctar de les flors en camps comercials de fruiters; 2) Testar la hipòtesi de que certes barreges de fungicides i nivells subletals d’insecticides provoquen una alteració del comportament recol·lector i de nidificació en abelles solitàries; 3) Analitzar els efectes de la gestió (Integrada versus Ecològica) dels camps de fruiters sobre la dinàmica de poblacions d’O. cornuta i el servei ecosistèmic de la pol·linització; 4) Dissenyar protocols de laboratori, semi-camp i camp per l’avaluació de risc de plaguicides en abelles solitàries. 

Proyecto RTI2018-098399-B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa

Conclusions

En aquest projecte realitzarem experiments de laboratori, semi-camp i camp en els que exposarem individus i poblacions d’O. cornuta a combinacions de plaguicides a dosis realistes de camp. Mesurarem els efectes d’aquestes dosis sobre la pèrdua de capacitat olfactiva, taxa de visita, èxit reproductiu i dinàmica de poblacions. El nostre projecte te importants implicacions per a la conservació de pol·linitzadors gestionats i silvestres. També te importants conseqüències per a la industria fructícola. L’alteració de l’activitat recol·lectora i de nidificació comporta una disminució dels serveis de pol·linització, amb possibles efectes sobre la producció de fruits. Per últim, el nostre projecte te profundes conseqüències sobre la regulació de plaguicides. La confirmació de les nostres hipòtesis implicaria que els programes actuals d’avaluació de risc són inadequats per a protegir les poblacions d’abelles i per tant haurien de ser revisats.