Al CREAF estem investigant quina és la relació entre la composició química elemental de les especies, de les comunitats i del sòl amb les característiques més bàsiques del funcionament dels ecosistemes (els fluxos de matèria i energia, els cicle dels nutrients o les estratègies de creixement)  i de la seva estructura (diversitat, característiques de la xarxa tròfica, entre d’altres). D’altra banda, utilitzem les anàlisis metabòliques per analitzar com canvia el funcionament dels organismes i del medi (el sòl) sota condicions de canvis ambientals. Després, aquesta informació la podem relacionar  amb els canvis observats a altres nivells: canvis en el creixement, mortalitat, herbívora, composició elemental i relacions estequiomètriques, entre d’altres.

Els estudis d’ecotoxicologia ens permeten esbrinar la prevalença a les xarxes tròfiques de diversos contaminants i així poder avaluar el seu impacte al llarg dels gradients espacials i temporals. Per últim, amb els estudis de metagenòmica,  investiguem la resposta evolutiva dels organismes i de les poblacions en resposta als canvis ambientals a curt, mig i llarg termini. Això ens permet afegir la dimensió temporal als nostres estudis i fer-los més innovadors. 

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Ecologia química: Estudiem els mecanismes químics que controlen la resposta dels microorganismes, de la flora i de la fauna als canvis en el clima, en la deposició de nitrogen i als increments de la concentració de CO2 atmosfèric.
  • Metabolòmica i metagenòmica: Mesurem l’impacte dels canvis climàtics en el funcionament global dels organismes introduint les tècniques òmiques als estudis ecològics de camp. Fem anàlisis metabolòmiques mitjançant determinació per 1HNMR, HPLc-MS/MS, 31P NMR i utilitzem la metagenòmica per estudiar l’adaptació i els canvis genètics i epigenètics de les espècies vegetals al canvi climàtic. 
  • Composicions elementals: Estudiem les alteracions de la composició elemental i de les seves relacions estequiomètriques en relació als canvis ambientals.
  • Cicles biogeoquímics: Analitzem les alteracions dels cicles biogeoquímics provocats per la sequera i l’escalfament, les invasions d’espècies i la deposició de nitrogen. 
  • Nínxol biogeoquímic: Estudiem en el context de la hipòtesis del nínxol biogeoquímic
  • Ecologia humana: Estudiem la composició elemental i molecular del medi (menjar, aire, aigua,..) per veure com es relaciona amb l’ecologia humana, amb l’estat de salut i morfometria dels humans.
  • Ecotoxicologia: Estudiem la prevalença dels principals contaminants a les xarxes tròfiques.
  • Cicles biogeoquímics: Analitzem les alteracions dels cicles biogeoquímics provocats per la sequera i l’escalfament, les invasions d’espècies i la deposició de nitrogen. 
  • Estatus químic dels ecosistemes: Estudiem com la variabilitat meteorològica i els fenòmens extrems estan afectant els estatus químics dels ecosistemes. 
  • Data mining: Coordinem grans bases de dades sobre els impactes dels diferents factors del canvi global sobre la composició química del sistema planta-sòl.

Responsables de la línia