La gran diversitat de microorganismes, animals i plantes que viuen al planeta Terra són el resultat de milions d’anys d’evolució. Entendre els diferents processos ecològics i evolutius, i la seva interacció, és fonamental per a poder comprendre els orígens de tanta diversitat biològica. D’altra banda, sense una perspectiva evolutiva es fa difícil comprendre les respostes dels organismes als canvis ambientals i desenvolupar models predictius acurats dels possibles efectes del canvi global sobre la biodiversitat. En els últims anys es van acumulant evidències de que els trets adaptatius poden evolucionar molt més ràpidament del que es pensava en resposta al canvi global, el que fa més urgent augmentar la nostra comprensió d’aquests processos. No obstant això, malgrat el lligam fonamental entre ambdues disciplines, els estudis científics enfocats des dels dos punts de vista -ecològic i evolutiu- encara no són freqüents. 
Al CREAF combinem diferents aproximacions i mètodes per analitzar aquestes qüestions en un ampla ventall d’organismes, des de plantes i petits cucs fins a ocells i mamífers, amb particular atenció en l’evolució dels trets vitals i del comportament.

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Base i arquitectura genètica dels trets adaptatius: Analitzem la base i arquitectura genètica dels trets adaptatius involucrats en la dispersió, la fenologia, l’esforç reproductiu i la defensa front l’herbívora a diverses espècies vegetals. 
  • Efecte de les expansions del rang de distribució en l’evolució de trets vitals: l’efecte de les expansions del rang de distribució i dels processos de colonització sobre la diversitat genètica i l’evolució dels trets vitals.
  • Incorporació d’informació evolutiva en els models predictius: Integrem informació demogràfica, ecològica i evolutiva per tal de millorar la capacitat predictiva dels models sobre les conseqüències del canvi global.
  • Canvis en el comportament: Analitzem els canvis en el comportament de les espècies animals en resposta al canvi ambiental.
  • Comportament i diversificació adaptativa: Estudiem quin és el paper del comportament en el ritme de diversificació adaptativa.
  • Intel·ligència animal: Investiguem la evolució de la intel·ligència animal.
  • Espècies invasores: Analitzem els processos evolutius implicats en l’èxit de les espècies invasores.
  • Dispersió i moviment: Estudiem els processos evolutius implicats en fenòmens de dispersió i moviment animal.

Responsables de la línia