CoforFunc
Altres
Durada del projecte: 
des. 2023 a des. 2026

Introducció

Els forts canvis climàtics, demogràfics i econòmics esperats a l'Àfrica Central amenacen la sostenibilitat dels serveis ecològics, socials i econòmics que els Boscos de la Conca del Congo (CBF) brinden a la humanitat. A més de la desforestació, els impactes ambientals antropogènics conduiran a canvis dramàtics en la composició funcional dels sistemes forestals, amb possibles retroalimentacions negatives sobre els cicles del carboni i l’aigua, entre altres serveis.

El nostre projecte té com a objectiu desenvolupar un enfocament integrat per al seguiment de la diversitat funcional dels arbres de la CBF per donar suport a l'avaluació a escala de bioma de la seva vulnerabilitat als canvis globals. Aconseguir aquest objectiu enfronta diversos desafiaments que defineixen els objectius específics del projecte: (1) Reunir, harmonitzar i compartir dades existents per proporcionar estimacions reals de múltiples dimensions de la diversitat d'arbres a la CBF. (2) Connectar parcel·les forestals existents per desenvolupar una xarxa regional d’observatoris per a un seguiment consistent de la dinàmica funcional. (3) Caracteritzar la variació en el funcionament de les espècies del dosser al llarg de gradients ambientals, combinant el seguiment de la fenologia dels arbres i mesures de trets ecofisiològics i funcionals en camp. (4) Desenvolupar un protocol d'escalat que inclogui des de les dades de camp fins a dades de teledetecció proximal i intermèdia d'alta resolució (Sentinel-1 i Sentinel-2) i de resolució més grollera capturades mitjançant sèries temporals de dades satel·litals proporcionades per sistemes d'observació de la Terra recents i futurs per quantificar les variables essencials de biodiversitat (EBV) a escala de bioma. (5) Combinar EBV a escala de bioma i factors ambientals per avaluar la vulnerabilitat de la CBF als canvis esperats (en base a anàlisi de tendències i enfocaments de substitució d’espai per temps). (6) Difondre els resultats del projecte entre les parts interessades (actors), i mitjançant la transferència de tecnologia i el desenvolupament de capacitats dels estudiants i el personal de les institucions africanes acadèmiques i operatives  associades al projecte.

Projectes de Col·laboració Internacional PCI2023-2, convocatòria 2023.

Projecte PCI2023-146002-2 finançat pel MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i cofinançat per la Unió Europea.

  • CoforFunc