Els paisatges no són estàtics, ja que les cobertes i els usos del sòl canvien al llarg del temps per causes naturals i especialment per l’activitat humana. Si aquest fet va acompanyat d’una pèrdua, degradació, i fragmentació dels hàbitats els efectes sobre la biodiversitat poden ser especialment greus. Tot i això, encara no es coneixen amb prou profunditat els patrons d’extinció de les espècies en aquests hàbitats. Per exemple, s’han observat retards en l’extinció de les espècies dels hàbitats en regressió, i retards també en la colonització dels nous hàbitats. De fet, aquests patrons d’extinció i colonització d’ espècies depenen de l’abundància d’individus i de la seva capacitat de dispersió, però també de la seva interacció amb el paisatge adjacent que està canviant de forma constant i ràpida. Per això, abordar aquest problema des d'una escala de paisatge i integrant a tots els actors socials en la presa de decisions resulta especialment útil per proposar decisions de gestió eficaces i adaptades al territori.

  • Anàlisi amb SIG, Teledetecció i modelització: Desenvolupem nous mètodes de modelització per a projectar la dinàmica del paisatge sota diversos escenaris i considerant règims de pertorbacions molt diversos; fem recerca sobre els canvis de cobertes mitjançant llargues sèries d’imatges de satèl·lit i millorem el processament de les imatges.
  • Efectes sobre la biodiversitat: Estudiem els possibles deutes d’extinció de plantes i papallones a les pastures mediterrànies de muntanya. Analitzem els patrons de construcció (assembly) de les comunitats (de plantes i d’alguns grups d’animals) en nous boscos de la província de Barcelona.
  • Efectes sobre els serveis ecosistèmics a escala regional: Analitzem la modificació del règim hidrològic de les conques fluvials mediterrànies. Construïm possibles escenaris futurs de usos del sòl per algunes conques catalanes.
  • Efectes globals: Estudiem els canvis de cobertes vegetals en el conjunt del planeta i la seva relació amb la química atmosfèrica i els canvis en el clima. Estudiem els factors socio-econòmics que promouen la desforestació dels tròpics i les possibles solucions per a evitar-ho.
  • Reconstrucció del paisatge i condicions ambientals del passat: Combinem tècniques paleolimnològiques i de modelització espacial per fer aquestes reconstruccions.

Responsables de la línia