Les invasions biològiques són un dels principals components del canvi global. A través de mecanismes com la depredació, la hibridació o la competència, les espècies invasores són una causa important de pèrdua de biodiversitat, alteració dels ecosistemes i homogeneïtzació biòtica. A més, exerceixen un fort impacte sobre la salut i l’economia de les societats humanes. Al mateix temps, les espècies invasores ofereixen oportunitats úniques per entendre processos ecològics i evolutius importants, atesa la seva capacitat d’adaptació a nous ambients i de competir amb èxit amb les espècies nadiues. 

No totes les espècies exòtiques que arriben a una regió esdevenen invasores. Només una petita fracció d’espècies aconsegueixen establir-se amb èxit i, d’aquestes, només algunes són capaces d’augmentar en nombre i esdevenir invasores. De la mateixa manera, no totes les espècies invasores exerceixen un impacte sobre la biodiversitat, l’economia o la salut humanes. Però una vegada establerta, el control o eradicació de l’espècie es fa difícil i els costos econòmics associats poden ser molt importants. Per això cal fer èmfasi en els mecanismes de prevenció i de resposta ràpida. A més de monitoritzar i regular de les vies d’entrada d’invasores, la prevenció requereix entendre què fa que una espècie sigui bona invasora i que una regió sigui particularment susceptible a ser envaïda.

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Base de dades sobre espècies exòtiques: Recopilem informació sobre les característiques biològiques i ecològiques, l’estat d’invasió, el procediment d’introducció, els mètodes de control i la distribució geogràfica de les espècies exòtiques a Catalunya. 
  • Anàlisi dels factors associats a l’èxit de les invasions: Estudiem les característiques que determinen una elevada capacitat invasora de les espècies i els factors associats a la vulnerabilitat del territori davant les invasions de plantes i animals. També estudiem l’influencia humana al llarg dels diferents estatges del procés d’invasió.
  • Anàlisi del risc d’invasió per a espècies concretes: Analitzem aquest risc mitjançant el desenvolupament i aplicació de protocols de prevenció de riscs d’invasores. 
  • Mètodes i models predictius amb ciència ciutadana: Combinem les dades dels ciutadans amb les dades procedents d'altres fonts autoritatives, com d'entitats de seguiment o control i universitats, per crear models de predicció d'expansió d'espècies invasores, com el mosquit tigre.

Responsables de la línia