El clima condiciona molt la disponibilitat d'aigua de la regió Mediterrània, caracteritzada per una accentuada sequera estival i una estacionalitat de les pluges, amb una marcada variabilitat intranual i interanual. Els ecosistemes mediterranis estan limitats per aquestes condicions d’aridesa, que s’agreugen amb el canvi climàtic, els canvis recents en l’ús del sòl i altres pressions humanes. Com a resultat, molts dels rius no compleixen ni tan sols amb el règim de cabals ecològics i no poden satisfer les demandes actuals dels ecosistemes ni de les persones. Si a les  pressions d’aquestes conques hidrogràfiques hi sumem el paisatge en mosaic que caracteritza el  mediterrani, ens trobem que s’estan generant molts conflictes entre les necessitats dels ecosistemes, de les persones y dels actors econòmica.

Per aquest motiu, necessitem una gestió integrada de l’aigua i del territori que garanteixi el bon estat dels ecosistemes i que promogui un ús responsable d’aquest recurs. Aquesta gestió ha d’integrar les diferents visions i necessitats, ha de dissenyar-se d’una manera participada i tecnològicament oberta i integradora. Només així podrem fer front als conflictes, buscar solucions consensuades, proposar mesures polítiques i crear estratègies de gestió de l’aigua sostenibles.

Les principals línies de treball i experteses del CREAF en aquest camp inclouen:

  • Canvi climàtic i el seu impacte sobre les masses d’aigua: Estudiem quin efecte tindrà el canvi climàtic sobre la disponibilitat d’aigua per als ecosistemes i les activitats humanes. 
  • Aproximació multidisciplinar i integrada dels usos de l’aigua i del territori: Calculem els balanços entre les aportacions d’aigua per part de l’atmosfera i el consum que realitzem, incloent en l’anàlisi el paper dels sistemes naturals i els diferents models de planejament territorial.
  • Processos participatius per al disseny d’estratègies de gestió i de planificació: Tenim experiència en participació social i diàleg ciència-societat, un factor essencial per garantir una aplicació efectiva de les mesures planificades.
  • Canvi d’usos del sòl: Valorem la interacció entre els canvis d’usos del sòl i la demanda i la disponibilitat d’aigua. 
  • Identificació de vulnerabilitats socials i territorials: Analitzem quins són els ecosistemes i les activitats humanes presents al territori que corren més riscos pels impactes del canvi global.
  • Disseny i implementació de mesures d’adaptació: Dissenyem estratègies i mesures d’adaptació als efectes del canvi global sobre la disponibilitat de recursos hídrics, atenent les vulnerabilitats socials i ecosistèmiques.
  • Formació per a la gestió: Organitzem cursos i visites que promouen la generació i l’intercanvi de coneixement sobre gestió adaptativa, anàlisis territorial i la integració de diferents actors.
  • Recerca en metodologies i desenvolupament d’eines SIG + Teledetecció: Fem anàlisis espacio-temporals dels recursos hídrics, monitoritzem i caracteritzem la sequera i el seu impacte.
  • Estandarització i interoperabilitat: Estandaritzem i fem interoperables els formats, les dades, les metadades, els serveis i les eines per millorar la integració del sector de l’aigua en un entorn multidisciplinar.

Responsables de la línia