DENDROHIST
Projectes nacional
Durada del projecte: 
set. 2022 a ag. 2025


L'objectiu de DENDROHIST és proporcionar informació climàtica crítica a llarg termini per a la regió mediterrània ibèrica utilitzant anells d'arbres i registres històrics. La integració d'aquests dos arxius paleoclimatats independents permetrà un enfocament multidisciplinari per estimar la gamma completa de variabilitat climàtica passada a diferents escales temporals i espacials, així com les freqüències detallades d'ocurrència i recurrència d'esdeveniments climàtics extrems.

Introducció

Comprendre millor el clima passat, present i futur és crucial per predir i mitigar l'impacte de la crisi ambiental actual per a la societat. Tenir una perspectiva a llarg termini de la variabilitat espai-temporal del clima per determinar fins a quin punt els actuals canvis ambientals globals són inusuals. És especialment preocupant l'augment de la freqüència i la intensitat de fenòmens climàtics extrems, com ara sequeres i inundacions, associats a l'escalfament global ja observat.

Objectiu

El projecte DENDROHIST pretén proporcionar informació climàtica a llarg termini per a la conca mediterrània espanyola utilitzant registres històrics i anells d'arbres. La integració d'aquests dos arxius paleoclimàtics independents permetrà un enfocament multidisciplinari per estimar el rang complet de la variabilitat climàtica passada a diferents escales temporals i espacials, així com l'ocurrència detallada i les freqüències de recurrència dels esdeveniments climàtics extrems.

Accions

Com a equip multidisciplinar, treballarem conjuntament en el repte d'integrar la informació obtinguda de les dades dendrocronològiques, històriques i hidràuliques per comparar les condicions actuals amb els períodes històrics, amb una atenció especial a l'últim període de la Petita Edat de Gel.

Aquest projecte capitalitzarà mostres d‟anells dels arbres de pi al llarg de lest peninsular de col·leccions existents danteriors per generar una malla de reconstruccions espaciotemporals de la variabilitat de la temperatura per a la regió destudi, re-processant el material mitjançant la mesura del paràmetre de la blue intensity que reflecteix una informació climàtica semblant a la densitat màxima de cada anell. Pel que fa a les dades històriques, aquest projecte utilitzarà i ampliarà una base de dades d'inundacions existent amb 4571 esdeveniments que inclouen 16.456 registres d'inundació (1035-2021). També es generaran reconstruccions hidràuliques per a l'Ebre i per alguns rius litorals. A més, es determinaran els patrons atmosfèrics i els principals forçants climàtics associats als esdeveniments extrems utilitzant dades de re-anàlisis, així com per comparar la naturalesa dels episodis hidrològics extrems simulats pel model i els relacionats amb l'entorn.

Les nostres reconstruccions hidroclimàtiques ajudaran a dissenyar polítiques de gestió sostenible de l'aigua i proporcionaran informació sobre els patrons atmosfèrics generals amb el potencial de combinar-se amb enfocaments dendroarqueològics per informar sobre el patrimoni cultural de la regió.

Equip

Membres equip recerca:

Dr. Mariano Barriendos Vallvé
Dr. Emilia Gutiérrez-Merino
Dr. José Balash Solanes
Dr. David Pino González
 
Equip tècnic:
Dr. Marta Domínguez Delmás
Dr. Rob Wilson
Dr. Caroline Ummenhofer
Dr. Mukund Rao Palat
Jordi Tuset
 

Proyecto PID2021-126411OB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa

 

  • Paisatge de muntanyes i arbres amb boira