RATPENATS
Altres
Durada del projecte: 
gen. 2024 a jun 2025

Introducció

Aquest projecte té com a objectiu principal actualitzar el coneixement disponible a Espanya sobre les diferents espècies de quiròpters, considerant-ne les poblacions, tendències, distribució i estat de conservació. Aquesta informació, conjuntament amb l'aportada per les diverses comunitats autònomes, permetrà donar compliment a les obligacions d'informe sobre espècies de mamífers amenaçats i espècies exòtiques invasores contemplades a la normativa estatal i comunitària.

Els principals objectius a desenvolupar són:
• Constituir un inventari de referència a escala estatal per conèixer la distribució cartogràfica, l'estat de conservació, les tendències i la població dels quiròpters espanyols, incloent-hi les espècies autòctones i les espècies exòtiques invasores.
• Generar informació digital basada en dades cartogràfiques de distribució i les superfícies de campeig o hàbitats potencials.
• Generar informació científica sobre les espècies de quiròpters. Aquesta informació és aplicable a l'actualització dels instruments de protecció legal estatals (Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades), així com al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores.
• Fomentar la coordinació i l'intercanvi d'informació per disposar-ne actualitzada, de cara a la gestió de la fauna de mamífers silvestres.
• Actualitzar l’Atles d'espècies de mamífers terrestres d'Espanya, incloent-hi una anàlisi específica sobre l'impacte que tindrà el canvi climàtic sobre les espècies de quiròpters, tenint en compte els principals escenaris climàtics contemplats.
• Nodrir el model de dades que integri la informació del Banc de Dades de la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació del Govern d’Espanya.

  • RATPENATS