ACAPI
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2016 a des. 2018

Per avançar en la comprensió de la influència antròpica sobre el canvi global, el fet de disposar d'un e-laboratori, que integri els diferents factors implicats, ens permetria obtenir una valuosíssima informació espai-temporal.

Introducció

ACAPI proposa començar la seva construcció per a la Península Ibèrica mitjançant l'ús de geoserveis adequats (seguint estàndards internacionals) que permetin als usuaris obtenir aquesta informació. No obstant això, perquè un e-laboratori sobre el canvi global sigui prou útil, s'han de generar sèries cartogràfiques coherents de cobertes del sòl, clima i socioeconòmiques en un context Big Data (elevada resolució espai-temporal), incorporant millores metodològiques (correcció radiomètriques coherents entre els diversos sensors que ens proporcionen dades, mètodes de classificació més intel·ligents, ús creuat de la informació de teledetecció i climàtica, etc.), però també formulant preguntes rellevants que es podran resoldre de forma rigorosa gràcies a aquest enorme banc de dades. En aquest sentit, i per ser útil a la definició de futures polítiques ambientals, ACAPI concep un model basat en variables d'Estat que serveixen de base a variables de Canvi sobre les quals podem definir noves mètriques (velocitats i acceleracions de canvi) que ajudin a quantificar els impactes del canvi global.