AGENTS
Projectes nacional
Durada del projecte: 
des. 2022 a ag. 2024

Introducció

Els ecosistemes mediterranis són una de les àrees on els models preveuen un major impacte de l'augment de temperatures i la disminució de la precipitació associats al canvi climàtic. Entendre els mecanismes que han permès l'adaptació al clima en el passat és fonamental per a poder predir com les espècies poden adaptar-se a les condicions climàtiques futures. L'estudi dels anomenats trets funcionals és clau per a entendre les estratègies o síndromes que governen les respostes de les plantes a l'ambient. En l'actualitat, molts autors assenyalen la necessitat d'encaminar-se cap a l'estudi dels patrons de covariación funcional. Els anomenats espectres econòmics o síndromes funcionals representen una eina conceptual clau per a entendre quins trets són essencials en els processos d'adaptació al llarg de gradients ambientals i les possibles correlacions entre els mateixos que poden determinar el potencial adaptatiu de les poblacions i espècies.

No obstant això, existeix un aspecte important que s'ha obviat tant en l'estudi dels denominats espectres econòmics com en la definició de les estratègies funcionals, que és la plasticitat fenotípica. L'existència de plasticitat fenotípica en caràcters adaptatius s'ha considerat essencial perquè les poblacions puguin responen in situ als canvis ambientals. Utilitzant P. pinaster com a sistema d'estudi, l'objectiu general d'aquest projecte és investigar la diferenciació genètica poblacional en trets funcionals, la seva plasticitat fenotípica i patrons de covariación en el marc de l'evolució de les estratègies d'ús de recursos, discernint els efectes de la selecció natural sobre l'evolució d'aquestes estratègies.


Proyecto PID2021-126399NB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033

  • Distribución de Pinus pinaster, experimentos de jardín común (triángulos negros) and poblaciones creciendo en los experimentos (círculos). Los círculos grandes indican las poblaciones seleccionadas para el proyecto y los colores representan los grupos gen