MountResilience
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
set. 2023 a febr. 2028

Introducció

Alguns dels senyals més visibles del canvi climàtic provenen de zones de muntanya, com el ràpid desglaç de les glaceres, juntament amb l'extinció d'espècies vegetals, esdeveniments meteorològics extrems, precipitacions canviants, inundacions, disminució de la qualitat de l'aigua, disminució de la disponibilitat dels recursos hídrics i onades de calor, situant les muntanyes en primera línia del canvi climàtic. A causa de l'alt impacte sobre els riscos naturals, els recursos hídrics i la neu, la fauna i la vegetació, les regions de muntanya concentren les vulnerabilitats en sistemes comunitaris clau, com ara l'agricultura, la biodiversitat, l'energia, la mobilitat, el turisme i l'aigua. Els canvis en aquests territoris també tenen un fort efecte en els ecosistemes de les valls de les planes inundables, afectant negativament el subministrament d'aigua, la productivitat agrícola, el turisme i els sectors sanitaris. Els sistemes muntanyosos presenten un terreny complicat que s'altera dràsticament en distàncies relativament curtes, amb una varietat d'influències climàtiques a diverses elevacions. Aquesta dependència afecta els béns i serveis que proporcionen les muntanyes i implica una necessitat urgent d'intervencions relacionades amb el clima, incloses mesures efectives d'adaptació al canvi climàtic i noves solucions innovadores que puguin ajudar a preparar-se i ajustar-se als efectes irreversibles del canvi climàtic, alhora que aprofitant les oportunitats que puguin sorgir de l'alteració climàtica. Cal destacar que, tot i que les regions muntanyoses europees varien molt pel que fa a la mida i el desenvolupament socioeconòmic, s'enfronten a reptes comuns i comparteixen necessitats comunes (per exemple, riscos climàtics similars, despoblació, connectivitat digital deficient, accés difícil als serveis bàsics, allunyament dels centres urbans), actualment exacerbat també pels efectes duradors de la pandèmia de la Covid-19. Aquests punts en comú requereixen solucions d'adaptació sistèmica que es puguin compartir i transferir fàcilment entre les regions alhora que permeten la personalització a les característiques específiques de la regió (socioeconòmiques, geogràfiques, ambientals, climàtiques,...).

L’objectiu de MountResilience és sonar suport a les regions i comunitats europees situades a les zones muntanyoses per augmentar la seva capacitat d’adaptació al canvi climàtic i la seva transició cap a una societat resilient al clima mitjançant el desenvolupament, prova i ampliació de diversos nivells, solucions innovadores d’adaptacions al canvi climàtic multidimensionals i re-aplicables en els seus entorns regionals i locals.

MountResilience durà a terme 6 pilots en 6 països diferents, que seràn replicats en 4 països europeus, entre ells Catalunya.

  • MountResilience