Conservation of soil functions

El sòl és el recurs natural sobre el qual es fonamenten els ecosistemes terrestres. És per això que la protecció del sòl en front de les principals amenaces de degradació (com l'erosió, la contaminació, o la pèrdua de matèria orgànica o de biodiversitat) és una preocupació estretament lligada a la protecció dels ecosistemes.

El Sol actua com un reservori d'aigua I de nutrientes i, Alhora, ES l'Habitat d'una Gran varietat d'organismes implicats En La descomposició De La Materia Orgánica i el dels Reciclatge nutrientes.  Conèixer l'estat de conservació dels Sols ES Basic por PODER Naciones Unidas nos Sostenible fer-ne i por aplicar les mesures Correctores i les Tècniques de Restauració adients.

Responsibles of line