Diagnosi i propostes per a l'avanç de Pla de la connexió Sant Llorenç del Munt-Montseny. (Escales 1:5000-1:25.000).

Pino J, Rodà (2004) Diagnosi i propostes per a l'avanç de Pla de la connexió Sant Llorenç del Munt-Montseny. (Escales 1:5000-1:25.000). In Mallarach JM (ed) La connectivitat ecològica a Catalunya. Taller d'experts en connectivitat ecològica i paisatgística. Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, CD-ROM, Dip. legal Gi-723-2004.