El carboni entra a l'ecosistema amb la fotosíntesi de les plantes, viatja per la xarxa tròfica cap a la resta d'organismes i torna a l'atmosfera amb la respiració de tots ells. Aquests fluxos poden variar amb amb les condicions ambientals i les pertorbacions, i cal quantificar-los per saber si l'ecosistema està fent de font o d'embornal de carboni.

A més del carboni, altres elements com el nitrògen o el fòsfor són indispensables per al creixement de les plantes i per al manteniment en general de la vida en l'ecosistema. En el context actual de canvi global, el fòsfor té un paper cada cop més limitant en alguns ecosistemes mediterranis, i per això cal planificar la gestió forestal tenint en compte aquesta limitació.

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca