El sòl és el recurs natural sobre el qual es fonamenten els ecosistemes terrestres. És per això que la protecció del sòl en front de les principals amenaces de degradació (com l'erosió, la contaminació, o la pèrdua de matèria orgànica o de biodiversitat) és una preocupació estretament lligada a la protecció dels ecosistemes.

El sòl actua com a reservori d'aigua i de nutrients i, alhora, és l'hàbitat d'una gran varietat d'organismes implicats en la descomposició de la matèria orgànica i el reciclatge dels nutrients. Conèixer l'estat de conservació dels sòls és bàsic per poder fer-ne un ús sostenible i per aplicar les mesures correctores i les tècniques de restauració adients.

Responsables de la línia

Projectes dins de l'àmbit de recerca