Effect of site quality and shading on sprouting patterns of holm oak coppices.

Gracia M, Retana J (2004) Effect of site quality and shading on sprouting patterns of holm oak coppices. Forest Ecology and Management 188:39-49.

Dual role of harvesting ants as seed predators and dispersers of a non-myrmechorous Mediterranean perennial herb.

Retana J, Picó X, Rodrigo A (2004) Dual role of harvesting ants as seed predators and dispersers of a non-myrmechorous Mediterranean perennial herb. Oikos 105:377-385.

Early reduction of post-fire recruitment of Pinus nigra by post-dispersal seed predation in different time-since-fire habitats.

Ordóñez JL, Retana J (2004) Early reduction of post-fire recruitment of Pinus nigra by post-dispersal seed predation in different time-since-fire habitats. Ecography 27:449-458.

Limitation of the recruitment of Pinus nigra in a gradient of post-fire environmental conditions.

Ordóñez JL, Franco S, Retana J (2004) Limitation of the recruitment of Pinus nigra in a gradient of post-fire environmental conditions. Ecoscience 11:296-304.

Diagnosi i propostes per a l'avanç de Pla de la connexió Sant Llorenç del Munt-Montseny. (Escales 1:5000-1:25.000).

Pino J, Rodà (2004) Diagnosi i propostes per a l'avanç de Pla de la connexió Sant Llorenç del Munt-Montseny. (Escales 1:5000-1:25.000). In Mallarach JM (ed) La connectivitat ecològica a Catalunya. Taller d'experts en connectivitat ecològica i paisatgística. Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona, CD-ROM, Dip. legal Gi-723-2004.

El bosc: espècies dominants, existències, estructura i altres característiques.

Ibàñez JJ (2004) El bosc: espècies dominants, existències, estructura i altres característiques. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 55-93.

Les dades bàsiques dels boscos de Catalunya.

Ibàñez JJ (2004) Les dades bàsiques dels boscos de Catalunya. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 27-42.

Els inventaris forestals.

Ibàñez JJ (2004) Els inventaris forestals. In Terradas J, Rodà F (eds) Els boscos de Catalunya: Estructura, funcionament i dinàmica. Documents dels Quaderns de medi ambient, Núm. 11. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 43-53.

L'inventari forestal.

Vayreda J, Ibàñez JJ (2004) L'inventari forestal. In Cervera T et al (ed) Manual de redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i plans simples de gestió forestal (PSGF). Instruccions de redacció i l'inventari forestal. Centre de la Propietat Forestal, pp. 109-316.

Actualización del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: aportaciones a la cartografía detallada del territorio catalán.

Burriel JA, Ibàñez JJ (2004) Actualización del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña: aportaciones a la cartografía detallada del territorio catalán. In Conesa C, Álvarez Y, Martínez JB (ed) El empleo de los SIG y la Teledetección en Planificación Territorial. Grupo de Métodos Cuantitativos, SIG y Teledetección (Asociación de Geógrafos Españoles) y Departamento de Geografía, Universidad de Murc ia, pp.333-342.

Pàgines