Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny.

Avila A (1989) Balanç d'aigua i nutrients en una conca d'alzinar al Montseny. Estudis i Monografies 13, Diputació de Barcelona, Barcelona, 219 pp.

Crecimiento de los rebrotes de Pistacia lentiscus y Quercus coccifera después de un incendio.

Abril M, Gracia C (1989) Crecimiento de los rebrotes de Pistacia lentiscus y Quercus coccifera después de un incendio. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:101-106.

Estimación del área foliar a partir de la superficie de albura en Pinus sylvestris.

Barrantes O, Gracia C (1989) Estimación del área foliar a partir de la superficie de albura en Pinus sylvestris. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:53-56.

Les pluges àcides.

Rodà F (1989) Les pluges àcides. Revista de Catalunya 33:47-54.

La conca hidrogràfica com a unitat ecològica.

Rodà F (1989) La conca hidrogràfica com a unitat ecològica. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 355-361.

Dinámica del nitrógeno en el suelo de un encinar montano: respuesta a una perturbación experimental.

Bonilla D, Rodà F (1989) Dinámica del nitrógeno en el suelo de un encinar montano: respuesta a una perturbación experimental. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:187-190.

Els ecosistemes forestals.

Rodà F (1989) Els ecosistemes forestals. In Terradas J et al. (eds) Història natural dels Països Catalans. Vol. 14. Sistemes naturals. Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 239-262.

Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar.

Bonilla D, Rodà F (1989) Relació de la temperatura i la humitat amb les taxes de mineralització neta del nitrogen i nitrificació dels sòls d'alzinar. II Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona, pp. 91-94.

Biomasa y mineralomasa subterránea del encinar de La Castanya, Montseny.

Canadell J, Rodà F (1989) Biomasa y mineralomasa subterránea del encinar de La Castanya, Montseny. Options Méditerranéennes, Serie A, 3:13-18.

La desforestació als tròpics.

Rodà F (1989) La desforestació als tròpics. La Nació 11/12:45-46.

Pàgines