Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya.

Andreu J, Vilà M, Pino J (2008) Anàlisi preliminar de la percepció i la gestió de les invasions vegetals en espais naturals protegits de Catalunya. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 74: 145-164.

El tratamiento del territorio como sistema: criterios ecológicos y metodologías paramétricas de análisis.

Tello E, Marull J, Pino J (2008) El tratamiento del territorio como sistema: criterios ecológicos y metodologías paramétricas de análisis. Ciudad y Territorio 157: 235-249.

Aportacions de l’Índex de Connectivitat Ecològica a la planificació territorial i l’avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya.

Mallarach JM, Marull J, Pino J (2008) Aportacions de l’Índex de Connectivitat Ecològica a la planificació territorial i l’avaluació ambiental estratègica, en el context de les recerques i les polítiques de connectivitat ecològica a Catalunya. Documents d’Anàlisi Geogràfica 51: 113-128.

The loss of territorial efficiency: a landscape ecology analysis of the land-use changes in a West Mediterranean agriculture during the last 150 years (the Catalan Vallès county, 1853-2004).

Tello E, Marull J, Pino J (2008) The loss of territorial efficiency: a landscape ecology analysis of the land-use changes in a West Mediterranean agriculture during the last 150 years (the Catalan Vallès county, 1853-2004). Global Environment 2: 114-152.

Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000.

Pino J, Rodà F, Basnou C, Guirado M (2008) Canvis en la superfície i el grau de fragmentació del bosc a la plana del Vallès entre els anys 1993 i 2000. Documents d’Anàlisi Geogràfica 51: 59-77.