Josep Barba
935813345
Oficina: C5b/-156

Sóc llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (2009), màster en Ecologia Terrestre per la Universitat Autònoma de Barcelona (2010) i doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015). Vaig fer els estudis de doctorat al CREAF.

He centrat la meva recerca en entendre les interaccions planta-sòl, fent especial èmfasi en el component edàfic. He estudiat la respiració del sòl (tant la fracció autotròfica com l’heterotròfica) i la seva dependència als factors ambientals i a l’activitat fotosintètica de les plantes. També he estudiat el paper de les comunitats microbianes del sòl en la descomposició de la matèria orgànica. Aquests estudis es van fer per tal d’entendre com responen els boscos als episodis de decaïment produïts per sequera i quins impactes poden tenir aquests episodis en els processos funcionals del sòl.

 

Interessos

Respiració del sòl i cicles biogeoquímics. Ecofisiologia de plantes i d’ecosistemes. Resposta de plantes i d’ecosistemes a la sequera. Mecanismes de resiliència de plantes i ecosistemes.

Recent publications under CREAF affiliation