Alts càrrecs i empleats públics

Al CREAF no hi ha cap persona contractada que tingui la consideració d’alt càrrec segons la  Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Tenen la consideració d’alts càrrecs, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els que estableix la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat. Pel que fa a les entitats del sector públic, l’article 2 de la Llei 13/2005 es refereix als presidents, director generals, directors executius, gerents, etc., sempre que percebin retribucions fixes i periòdiques iguals o superiors a les establertes per al càrrec de director o directora general de l’Administració de la Generalitat.

Al CREAF, actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives no es percep cap tipus de dret d’assistència per la concurrència a reunions d’òrgans de Govern de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.

>> Més informació